Wednesday, 29/01/2020 - 00:45|
Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Giáo dục & Đào tạo Tây Sơn
Tổng kết công tác thanh kiểm tra ngành giáo dục huyện Tây Sơn năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020

Tổng kết công tác thanh kiểm tra ngành giáo dục huyện Tây Sơn năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của Phòng trong năm học 2018-2019 tiếp tục phát huy hiệu quả, phát hiện và kiến nghị xử lý, khắc phục được nhiều hạn chế, thiếu sót của các đơn vị. Do vậy, trong thời gian qua nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và người lao động trong việc đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng có chuyển biến rõ rệt; việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân cơ bản đã đi vào nề nếp. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Các cuộc thanh tra, kiểm tra được triển khai và kết thúc đạt hiệu quả; kiến nghị xử lý chặt chẽ, rõ ràng, có tính khả thi; các kết luận, kiến nghị đều được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhất trí.

Trong năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kịp thời, đúng quy định, xác định đối tượng thanh kiểm tra cụ thể, nội dung rõ ràng, phân biệt cụ thể giữa thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, phân công trách nhiệm rõ ràng, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo công khai, minh bạch. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tế tại các cơ sở giáo dục, chuyển trọng tâm từ thanh tra chuyên môn sang thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng  các đơn vị trực thuộc. Phòng GD&ĐT đã thực hiện công tác thanh kiểm tra đạt 100% kế hoạch đề ra: Thanh tra 03  đơn vị (Trường MN Bình Thành; Trường TH Bình Tân; Trường THCS Bình Thành), Kiểm tra chuyên ngành được 06 đơn vị (Trường THCS Bình Thuận; Trường TH số 1 Tây Giang; Trường TH số 1 Bình Tường; Trường MN Tây Phú; Trường MN Phú Phong; Trường MN Như Ý). Tiến hành 02 cuộc kiểm tra chuyên đề việc chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng, đạo đức nhà giáo và dạy thêm học thêm năm học 2018-2019 đối với 02 đơn vị MN Tây Bình và TH Tây Thuận. Phòng GD&ĐT chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra. Bộ phận chuyên môn ngành phối hợp chặt chẽ với bộ phận Thanh kiểm tra trong việc tham mưu Trưởng Phòng xử lý các sai phạm, khuyết điểm và hướng dẫn các đơn vị thực hiện các kiến nghị, xử lý về thanh tra, kiểm tra. Qua rà soát cho thấy hầu hết các cơ sở giáo dục cơ bản thực hiện tốt các nội dung kiến nghị trong kết luận thanh tra, kết luận kiểm tra.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất, giải quyết kịp thời, đúng quy định các khiếu nại, tố cáo; toàn ngành không có khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài, điểm nóng. Trong kỳ, 100% đơn thư phản ánh, kiến nghị được phân loại xử lý và giải quyết đúng quy định. Bố trí phòng tiếp công dân theo quy định, công khai lịch tiếp công dân thường xuyên, lịch tiếp công dân định kỳ của Trưởng Phòng; công khai số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại tiếp công dân. Chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, cập nhật thông tin phản ánh những sai phạm, tiêu cực trong công tác quản lý, công tác dạy và học trên địa bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc do các cấp chuyển đến. Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, báo cáo kịp thời cho các cấp; các đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết được chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không để xảy ra tình trạng tồn đọng đơn thư. Phòng GD&ĐT đã tổ chức tiếp công dân được 126 lượt/10 công dân, trong đó: tiếp công dân thường xuyên 10 lượt/10 công dân; tiếp công dân định kỳ (vào thứ 5 hàng tuần). Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận 13/13 đơn vụ việc (trong đó 13 đơn phản ảnh, kiến nghị) đã giải quyết xong 13 đơn.

Phòng  GD&ĐT triển khai và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), thực hiện tốt kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia PCTN giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2018-2019 của Phòng GD&ĐT; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xác minh xử lý các thông tin, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về PCTN; thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực học đường theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Bám sát hướng dẫn của Sở GD&ĐT và Thanh tra huyện để xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra năm học 2018-2019; phối hợp tốt, kịp thời với Thanh tra Sở GD&ĐT trong việc cử cán bộ, công chức tham gia hoạt động thanh tra do Thanh tra Sở GD&ĐT chủ trì và trưng tập. Tích cực tham gia xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính, tham gia đoàn thanh kiểm tra chuyên môn do Phòng GD&ĐT chủ trì , các cơ sở giáo dục trực thuộc trong việc cử cán bộ công chức, viên chức tham gia hoạt động thanh kiểm tra: 09/53 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục công tác kiểm tra theo kế hoạch (kế hoạch có đăng trên Website của Phòng), tăng cường công tác kiểm tra về các lĩnh vực đạo đức nhà giáo, an toàn trường học, công tác kiểm tra nội bộ, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; tăng cường công tác kiểm tra đột xuất đối với một số đơn vị có biểu hiện sai phạm hoặc có đơn thư phản ánh. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cộng tác viên thanh tra của Phòng; tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra để từng bước tăng dần chất lượng hoạt động kiểm tra. Tiếp tục cử cán bộ, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra. Trong năm học 2019-2020 sẽ thực hiện 03 cuộc kiểm hành chính đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng theo quy định tại Khoản 4, Điều 12, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục. Thực hiện 09 cuộc kiểm tra chuyên ngành đối với các đối tượng được quy định tại Khoản 2, Điều 15, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ và Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kiểm tra đột xuất các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong ngành có dấu hiệu vi phạm, những vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội và việc thực thi, chấp hành pháp luật trong ngành theo chỉ đạo của các cấp. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất; giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo phát sinh. Tổ chức tập huấn, quán triệt về công tác tiếp công dân, Luật Giáo dục, Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo cho thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giáo dục đạo đức học sinh, an toàn trường học, an toàn giao thông, tránh các trường hợp xảy ra vi phạm. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm, các khoản thu đầu năm học, đánh giá và xếp loại học sinh (quan tâm kiểm tra lại và rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, việc vào điểm định kỳ của Sổ điểm điện tử); hướng dẫn và phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định trong lĩnh vực giáo dục./.


Danh mục: